Regulamin

Regulamin

1.Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną www.biopharma.com.pl (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.biopharma.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) należącego do Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24  z  siedzibą w Zielonej Górze  (kod pocztowy: 65-074), ul. Jana Kasprowicza 2/25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem, NIP:6141012913, REGON: 081000037  (zwanej dalej: „Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24 ”).

2. Serwis działa na zasadach określonych w niemniejszym Regulaminie. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się  z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody na warunki w nim określone.

3. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem go administrującym jest  Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24 .

4. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24, świadczy usługi sprzedaży Produktów BioPharma z serii herbat, kaw, ziół, przypraw i wszelkich materiałów informacyjnych dotyczących produktów.

5. BioPharma w sposób szczególny chroni prywatność Użytkowników Serwisu, przestrzega przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także daje im możliwość zmiany i aktualizacji swoich danych.

6. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chciałby korzystać z Serwisu:

a) podłączenie do Internetu;

b) przeglądarka internetowa, która wspiera HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączoną obsługą plików cookies, jak również za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w internetową przeglądarkę.

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest dla klientów www.biopharma.com.pl

8. Klient (Użytkownik) obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24  oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Sklep Internetowy www.biopharma.com.pl

1. Sklep internetowy prowadzony pod domeną www.biopharma.com.pl należy do Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24 z siedzibą  w Zielonej Górze 65-074 ul. Jana Kasprowicza 2/25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 6141012913, REGON 081000037 . Kontakt: Biuro Obsługi Klienta, tel. 666 748 887 ,  e-mail: biuro@biopharma.com.pl

2. Sklep internetowy prowadzony pod domeną www.biopharma.com.pl zajmuje się sprzedażą suplementów diety.

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.

4. BioPharma uprawniony jest do zarządzenia czasowej przerwy w działaniu Serwisu lub niektórych jego funkcjonalności z przyczyn technicznych. BioPharma dołoży jednak starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BIOPHARMA.COM.PL

1. Serwis podzielony został na trzy strefy dostępowe:

a) strefę ogólnodostępną – przeznaczoną dla wszystkich Użytkowników Serwisu;

2. Strefa ogólnodostępna Serwisu nie wymaga logowania i pełni funkcję informacyjno-promocyjną dla marki BioPharma

3. Sklep internetowy pełni funkcję sprzedażową dla Klientów BioPharma.

4. ZAMÓWIENIA, DOSTAWA, CENY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszelkie informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Partner składając zamówienia równocześnie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów lub Usług z BioPharma. Każda płatność zrealizowana przez Partnera stanowi do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji tegoż zamówienia. Po akceptacji zakupów przez Klienta , w jego panelu administracyjnym na www.biopharma.com.pl istnieje możliwość m.in. sprawdzenia etapu realizacji danego zamówienia.

2. Po akceptacji złożonego zamówienia, umowa sprzedaży pomiędzy  Klientem a  Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24  zostaje uznana za zawartą.

 3. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia będzie odbywać się wyłącznie w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót). Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy i soboty, będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. Zamówienia złożone do godziny 8:00 nadawane do wysyłki będą tego samego dnia. Realizacja zamówień składanych po godzinie 8:00 odbywać będzie się następnego dnia roboczego (z wyłączeniem okresów świątecznych oraz 3 ostatnich dni każdego miesiąca kalendarzowego).

5. Zamówienia, jeżeli została wybrana opcja płatności za pobraniem, realizowane będą po upływie 30 minut od momentu zatwierdzenia zakupów w sklepie. Wybierając opcję płatności on-line realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie BioPharma. Wybierając ww. opcję płatności, po zatwierdzeniu swoich zakupów Partner nie ma możliwości edytowania oraz anulowania swojego zamówienia.

6. Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24  nie określa minimalnej ani maksymalnej wartości zamówienia.

7. Czas realizacji przesyłki to średnio 3 dni robocze. Maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni roboczych.

8. Formy oraz koszty dostawy:

Płatność za pobraniem (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej):

• Kurier GLS – 12,90 PLN.

• Kurier Pocztex – 11,90 PLN.

Płatność on-line (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej):

• Kurier GLS – 11,90 PLN.

• Kurier Pocztex – 11,90 PLN

Płatność on-line (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej):

• Kurier GLS – 11,90 PLN.

• Kurier Pocztex – 11,90 PLN.

• InPost – 11,90 PLN.

9. Zamówienia zagraniczne należy składać wyłącznie poprzez kontakt e-mailowy z Biurem Obsługi Klienta BioPharma na adres e-mail: biuro@biopharma.com.pl   Po wpłynięciu zamówienia BOK skontaktuje się z osobą składającą zamówienie w celu uzgodnienia warunków i kosztów dostawy.

10. Zakupiony towar będzie wysyłany na adres podany przez Klienta  podczas rejestracji w sklepie internetowym,  a jeżeli adres do wysyłki jest inny, istnieje możliwość podania go podczas składania zamówienia.

11. W sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia,BIOPHARMA  zawiadomi o tym fakcie Klienta/Odbiorcę najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia złożonego zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta/Odbiorcy. W przypadku zapłaty przez Klienta/Odbiorcę za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, BIOPHARMA zwróci należne pieniądze.

12. W sytuacji braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient  jest informowany o przyczynie i stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:

a) częściowa realizacja – realizacja zakupów dotyczących wyłącznie dostępnych produktów;

b) anulowanie całości zamówienia.

13. Za część zakupów, które nie mogą być zrealizowane,  BIOPHARMA zwróci należność Klientowi.

14. Wszystkie ceny podawane przez BIOPHARMA wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

15. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach towarów dostępne są na stronie internetowej Serwisu i umieszczane są przy prezentowanym Produkcie.

16. Ceny Produktów prezentowane na stronie internetowej Serwisu mogą ulegać zmianie, jednakże zmiana cen Produktów nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

17. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez klienta zamówienia  i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

18. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

19. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

20. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

a) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.

21. Jeżeli BIOPHARMA wyśle Użytkownikowi Produkt, a Użytkownik go nie odbierze, BIOPHARMA ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej. Użytkownik będący konsumentem może zwolnić się z odpowiedzialności, wykazując, że nie odebrał przesyłki nie ze swojej winy.

5. PRZESYŁANIE FAKTUR, FAKTUR KORYGUJĄCYCH ORAZ DUPLIKATÓW FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Poniższe postanowienia dotyczą przesyłania w formie elektronicznej przez Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24  faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur do Partnerów.

2. Przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, odbywać się będzie w formie elektronicznej, w formacie pliku PDF.

3. Klient udziela akceptacji na przesyłanie faktur korygujących oraz duplikatów faktur, w sposób i w formacie określonym powyżej. Powyższej akceptacji dokonuje się w momencie zarejestrowania się jako klient w sklepie BIOPHARMA, a także podczas składania zamówienia (płatność Przelewy24).

4. BIOPHARMA  oświadcza, iż faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur będą przesyłane z adresu e-mail: biopharma.zamowienia@gmail.com.

5. Faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur przesyłane w formie elektronicznej przechowywane będą w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz ich czytelność jak również łatwe ich odszukanie. BIOPHARMA oświadcza, że będzie zapewniać autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

6. BIOPHARMA deklaruje, że w zakresie generowania, przesyłania i przechowywania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur postępują zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie  z Ustawą o podatku od towarów i usług VAT.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES  W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.BIOPHARMA.COM.PL

1. Niniejszy rozdział określa zasady gromadzenia i wykorzystywania danych w serwisie internetowym www.biopharma.com.pl (zwanym dalej: „Serwisem”) należącym do  Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24  wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego pod numerem NIP:6141012913, REGON: 081000037  (zwanej dalej: „Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24”).

2. Administratorem danych osobowych członków Sklepu www.biopharma.com.pl jest  Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24,  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Jana Kasprowicza 2/25; dane kontaktowe: biopharma.zamowienia@gmail.com

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dane kontaktowe, adres email: biopharma.zamowienia@gmail.com

4. BIOPHARMA przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu:

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO -w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług.

5. W związku z przetwarzaniem przez BIOPHARMA danych osobowych, przysługują  Klientowi

– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

– prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez BIOPHARMA  danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje klientowi  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany jest niezbędne do celu zawarcia umowy oraz w celu jej wykonania i odbywa się na podstawie udzielonej przez zgody.

8. Podanie danych jest dobrowolne.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Klientem a BIOPHARMA umowy.

9. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są  w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

10. Dostęp do plików cookies zainstalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika ma BIOPHARMA  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk (w tym statystyk Google Analytics);

11. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu www.biopharma.com.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

7.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. BioPharma jest zobowiązana  do dostarczenia Użytkownikom Produktu bez wad fizycznych i prawnych (z wyjątkiem zakupu przedmiotu używanego, którego ewentualne wady są umieszczone w opisie produktu). BioPharma ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za wady Produktów na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w szczególności art. 556 i następnych.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez klienta  na adres e-mail: biuro@biopharma.com.pl

 3. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeżeli klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie klienta, a także preferowany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć do BioPharma dowód zakupu produktu. Może to być kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk karty płatniczej albo inny dowód.

4. BioPharma rozpatrzy i ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, BioPharma  zwróci się do klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi
 w zgłoszeniu reklamacji.

6. W przypadku nieuznania zasadności reklamacji przez BioPharma koszty odesłania Produktów zgłoszonych w ramach reklamacji pokrywa zgłaszający reklamację klient .

 7. BioPharma ma obowiązek przedstawić klientowi decyzję o uznaniu lub odrzuceniu złożonej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania tegoż zgłoszenia. BioPharma  bez względu na podjętą decyzję zawsze przekaże klientowi decyzję wraz z jej uzasadnieniem. Jeżeli jednak zdarzy się, iż klient nie otrzyma po 14 dniach kalendarzowych odpowiedzi ze strony BioPharma  oznaczać to będzie uznanie reklamacji na warunkach przedstawionych przez klienta podczas składania reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt w sprawie niniejszego Regulaminu serwisu internetowego www.biopharma.com.pl: Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24 z siedzibą w Zielonej Górze , ul. Jana Kasprowicza 2/25, e-mail: biuro@biopharma.com.pl  , infolinia Biura Obsługi Klienta BIOPHARMA : 666 748 887 .

2. BIOPHARMA zaznacza, iż materiały umieszczone w Serwisie, w tym treści, logo, elementy graficzne, materiały audio i wideo są chronione prawem autorskim zaś ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie za zgodą Dorota Gołębiowska-Magda NAVIGATOR24

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4. Zmiana Regulaminu:  a) usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

b) w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy;

c) w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy